മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

crowd Edit
    വീണപോലുള്ള ഒരു സംഗീതോപകരണം


crowd Edit
Noun
    a large number of things or people considered together
eg: a crowd of insects assembled around the flowers


crowd Edit
Noun
    an informal body of friends
eg: he still hangs out with the same crowd


crowd Edit
Verb
    cause to herd, drive, or crowd together


crowd Edit
Verb
    fill or occupy to the point of overflowing
eg: The students crowded the auditorium


crowd Edit
Verb
    to gather together in large numbers
eg: men in straw boaters and waxed mustaches crowded the verandah


crowd Edit
Verb
    approach a certain age or speed


crowd
    നിചയം, ജനാന്തം, ജനാവലി, ജനക്കൂട്ടം, ജനഘട, ജനത, ജനതതി, സംഗ്രാമം, ജനൗഘം, ആകീര്‍ണ്ണം, പരിഷ, നികുരംബം, സന്ധാനം, ജനസഞ്ചയം


Entries from Olam Open Database

Crowd()::
    ജനക്കൂട്ടം,
    സമൂഹം,
    തിക്കും തിരക്കും,
Crowd(noun)::
    ആള്‍ത്തിരക്ക്‌,
    പുരുഷാരം,
    സാമാന്യജനം,
    തിങ്ങിയിരിക്ക്‌ക,
    വിണപോലുള്ള ഒരു സംഗീതോപകരണം,
    ആള്‍ക്കൂട്ടം,
Crowd(verb)::
    കൂട്ടംകൂടുക,
    തള്ളിക്കേറുക,
    തള്ളുക,
    ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക,
    തിങ്ങിക്കേറുക,
    തള്ളിക്കയറ്റുക,
    തിക്കിക്കയറ്റുക,
    തുരുതുരെ കടത്തുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ microscope, ulterior, അലിപകം, പ്രാജ്ഞന്‍, പ്രിയകാരി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean