മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

credit Edit
    വിശ്വാസം, വിശ്വസ്തത


credit Edit
    വരവുവയ്ക്കല്‍ (കണക്കില്‍, ബാങ്ക് ഇടപാടുകളില്‍)


credit Edit
    കീര്‍ത്തി, അംഗീകാരം, പ്രശസ്തി


credit Edit
Noun
    approval
eg: he was given credit for his work


credit Edit
Noun
    approval
eg: give her credit for trying


credit Edit
Noun
    money available for a client to borrow


credit Edit
Noun
    an accounting entry acknowledging income or capital items


credit Edit
Noun
    used in the phrase 'to your credit' in order to indicate an achievement deserving praise
eg: she already had several performances to her credit


credit Edit
Noun
    arrangement for deferred payment for goods and services


credit Edit
Noun
    recognition by a college or university that a course of studies has been successfully completed; typically measured in semester hours


credit Edit
Noun
    a short note recognizing a source of information or of a quoted passage


credit Edit
Noun
    an entry on a list of persons who contributed to a film or written work
eg: the credits were given at the end of the film


credit Edit
Noun
    an estimate, based on previous dealings, of a person's or an organization's ability to fulfill their financial commitments


credit Edit
Verb
    give someone credit for something
eg: We credited her for saving our jobs


credit Edit
Verb
    ascribe an achievement to
eg: She was not properly credited in the program


credit Edit
Verb
    accounting: enter as credit
eg: We credit your account with $100


credit Edit
Verb
    have trust in; trust in the truth or veracity of


Entries from Olam Open Database

Credit()::
    പ്രശസ്‌തി,
    വായ്‌പ,
    പ്രശസ്തി,
Credit(noun)::
    ജനസ്വാധീനം,
    വിശ്വാസം,
    വിശ്വസ്‌തത,
    കീര്‍ത്തി,
    അംഗീകാരം,
    ബഹുമതികാരണം,
    കടം,
    യശസ്സ്‌,
    നിക്ഷേപം,
    ഖ്യാതി,
    അഭിമാനം,
    മതിപ്പ്‌,
    വിശ്വാസയോഗ്യത,
Credit(verb)::
    ബഹുമാനിക്കുക,
    വിശ്വസിക്കുക,
    അംഗീകരിക്കുക,
    നിക്ഷേപിക്കുക,
    മതിക്കുക,
    ശ്ലാഘിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മണ്ടപം, അരുവാപ്പെട്ടി, ആവു, മിഴിപ്പെടുക, മനഃസ്വാസ്ഥ്യം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean