മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

crease Edit
    ഞൊറി, മടക്ക്, ചുളുക്ക്


crease Edit
Verb
    make wrinkles or creases on a smooth surface; make a pressed, folded or wrinkled line in
eg: crease the paper like this to make a crane


crease Edit
Verb
    make wrinkled or creased


crease Edit
Verb
    scrape gently


crease Edit
Verb
    become wrinkled or crumpled or creased


crease Edit
Noun
    an angular or rounded shape made by folding
eg: a crease in his trousers


crease Edit
Noun
    a slight depression in the smoothness of a surface


crease Edit
Noun
    a Malayan dagger with a wavy blade


Entries from Olam Open Database

Crease(noun)::
    ഞൊറി,
    മടക്ക്‌,
    ചുളുക്ക്‌,
    മടക്കിയ അടയാളം,
    ചുളിവ്‌,
    ക്രിക്കറ്റ്‌ കളിയില്‍ പിച്ചിന്റെ രണ്ടറ്റത്തും വരച്ചിട്ടുള്ള വെളുത്ത വര,
    ഞൊറിവ്‌,
    ജര,
    തൊലിയിലെ പാട്‌,
Crease(verb)::
    ഞൊറി ഉണ്ടാക്കുക,
    മടക്കുക,
    ഞൊറിയുക,
    ഞൊറിയിടുക,
    മടക്ക്,
    ഞൊറി,
    മടക്കടയാളം,
    ക്രിക്കറ്റ്കളിയില്‍ പന്തെറിയുന്നവന്‍റെയും ബാറ്റ്സ്മാന്‍റെയും സ്ഥാനത്തെ കുറിക്കുന്ന രേഖ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ stickler, അരഞ്ഞില്‍, ബാര്‍, ചെണ്ടക്കുറ്റി, മീമാംസ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean