മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

crackle Edit
    പടപടധ്വനി, കിറുകിറുശബ്ദം


crackle Edit
Verb
    make a crackling sound
eg: My Rice Krispies crackled in the bowl


crackle Edit
Verb
    make a crushing noise


crackle Edit
Verb
    to become, or to cause to become, covered with a network of small cracks
eg: The blazing sun crackled the desert sand


crackle Edit
Noun
    the sharp sound of snapping noises


crackle Edit
Noun
    glazed china with a network of fine cracks on the surface


crackle Edit
Adjective
    having the surface decorated with a network of fine cracks, as in crackleware
eg: a crackle glaze


Entries from Olam Open Database

Crackle(noun)::
    പടപട പൊട്ടുക,
    പൊടിയുന്ന ശബ്ദം,
    പടപടശബ്‌ദം,
Crackle(verb)::
    പൊട്ടുക,
    കിറുകിറുക്കുക,
    പടപടപൊട്ടുക,
    പടപടശബ്ദം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഗ്രപര്‍ണ്ണി, വിസരണം, മുക്ത്യാര്‍, അധമാധമന്‍, തീക്ഷ്ണോത്ഥം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean