മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

cox Edit
    വളളത്തിന്‍റെ അമരക്കാരന്‍


cox Edit
Noun
    the helmsman of a ship's boat or a racing crew


cox Edit
Verb
    act as the coxswain, in a boat race


Cox Edit
Noun
    either of two related enzymes that control the production of prostaglandins and are blocked by aspirin


Cox Edit
Noun
    variety of eating apple


cox
    പച്ചക്കാമദേവന്‍


Entries from Olam Open Database

Cox(noun)::
    വള്ളത്തിന്‍റെ അമരക്കാരന്‍,
    വള്ളത്തിന്റെ അമരക്കാരന്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ expectation, oblige, അത്രപ, പ്രായണം, അവര്‍ഗ്ഗം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean