മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

cousin Edit
    ഒരാള്‍ക്ക് മാതാവിന്‍റെയോ പിതാവിന്‍റെയോ സഹോദരസന്താനങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തെ, കറിക്കുന്ന പദം


cousin Edit
Noun
    the child of your aunt or uncle


Entries from Olam Open Database

Cousin(noun)::
    ഒരാള്‍ക്ക്‌ മാതാവിന്റെയോ പിതാവിന്റെയോ സഹോദസന്താനങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിക്കുന്ന പദം,
    അച്ഛന്‍റെയോ അമ്മയുടെയോ സഹോദരീ സഹോദരന്‍മാരുടെ സന്താനം,
    അച്ഛന്റെയോ അമ്മയുടെയോ സഹോദരന്റെ (സഹോദരിയുടെ) മകനോ മകളോ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ beach comber, മണിതം, അത്യുഗ്നിഷ്ടോമം, അശ്വഗ്രീവന്‍, ഭക്തിശാലി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean