മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

counteract Edit
    എതിരായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുക, പ്രതിക്രിയച്ചെയ്യുക


counteract Edit
Verb
    act in opposition to


counteract Edit
Verb
    oppose or check by a counteraction


counteract Edit
Verb
    oppose and mitigate the effects of by contrary actions
eg: This will counteract the foolish actions of my colleagues


counteract Edit
Verb
    destroy property or hinder normal operations


Entries from Olam Open Database

Counteract(verb)::
    പ്രതിരോധിക്കുക,
    ദുര്‍ബ്ബലീകരിക്കുക,
    പ്രതിപ്രവര്‍ത്തിക്കുക,
    തടസ്സപ്പെടുത്തുക,
    പരാജയപ്പെടുത്തുക,
    വിഫലീകരിക്കുക,
    വിരോധമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുക,
    എതിരായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുക,
    പ്രതിക്രിയ ചെയ്യുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മാണവകം, ഗണിക്കുക, ജയദ്രഥന്‍, നന്ന്, self contradiction


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean