മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

correspond Edit
    ഒത്തിരിക്കുക, യോജിച്ചിരിക്കുക


correspond Edit
Verb
    be compatible, similar or consistent; coincide in their characteristics


correspond Edit
Verb
    be equivalent or parallel, in mathematics


correspond Edit
Verb
    exchange messages
eg: My Russian pen pal and I have been corresponding for several years


correspond Edit
Verb
    take the place of or be parallel or equivalent to


Entries from Olam Open Database

Correspond(verb)::
    യോജിക്കുക,
    ഒരേപോലെ ഇരിക്കുക,
    ഒത്തിരിക്കുക,
    യോജിച്ചിരിക്കുക,
    സദൃശമായിരിക്കുക,
    എഴുത്തുകുത്തു നടത്തുക,
    ഒരേപോലെ ഇരിക്കുക,
    അനുരൂപമായിരിക്കുക,
    കത്തിടപാടുകള്‍ നടത്തുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bauble, അയ്യപ്പന്‍, അര്‍ത്ഥവാദകഥ, ബാണവൃഷ്ടി, മണ്ഡലേശന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean