മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

coroner Edit
    ദുര്‍മരണവിചാരണാധികാരി


coroner Edit
Noun
    a public official who investigates by inquest any death not due to natural causes


Entries from Olam Open Database

Coroner(noun)::
    ദുര്‍മരണവിചാരണാധികാരി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അട, അഭിശാപജ്വരം, വടക്കുന്നാഥന്‍, മുക്ത്യാര്‍, പഞ്ചവിംശതി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean