മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

conventional Edit
    വ്യവസ്ഥാനുരൂപമായ
    Conforming with accepted standards


conventional Edit
Adjective
    following accepted customs and proprieties
eg: conventional wisdom


conventional Edit
Adjective
    following accepted customs and proprieties
eg: she had strayed from the path of conventional behavior


conventional Edit
Adjective
    following accepted customs and proprieties
eg: conventional forms of address


conventional Edit
Adjective
    conforming with accepted standards
eg: a conventional view of the world


conventional Edit
Adjective
    (weapons) using energy for propulsion or destruction that is not nuclear energy
eg: conventional warfare


conventional Edit
Adjective
    (weapons) using energy for propulsion or destruction that is not nuclear energy
eg: conventional weapons


conventional Edit
Adjective
    unimaginative and conformist
eg: conventional bourgeois lives


conventional Edit
Adjective
    unimaginative and conformist
eg: conventional attitudes


conventional Edit
Adjective
    represented in simplified or symbolic form


conventional Edit
Adjective
    in accord with or being a tradition or practice accepted from the past
eg: a conventional church wedding with the bride in traditional white


conventional Edit
Adjective
    in accord with or being a tradition or practice accepted from the past
eg: the conventional handshake


conventional Edit
Adjective
    rigidly formal or bound by convention


Entries from Olam Open Database

Conventional(adjective)::
    വ്യവസ്ഥ ചെയ്യപ്പെട്ട,
    മാമൂല്‍പ്രകാരമുള്ള,
    വ്യവസ്ഥാനുരൂപമായ,
    വ്യവസ്ഥമുരൂപമായ,
    നിശ്ചയപ്രകാരമുളള,
    സമുദായാചാരപ്രകാരമുളള,
    കീഴ്നടപടിയനുസരിച്ചുള്ള,
    പരമ്പരാഗതമായ,
    ഏകോപിച്ച,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ feud, inexorable, inure, lock up, rheumatic


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean