മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

controvertible Edit
    എതിര്‍ക്കത്തക്ക, നിഷേധിക്കത്തക്ക


controvertible Edit
Adjective
    Capable of being controverted; disputable; admitting of question


Entries from Olam Open Database

Controvertible(adjective)::
    എതിര്‍ക്കത്തക്ക,
    നിഷേധിക്കത്തക്ക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ papula, അപ്പിത്താക്ഷന്‍, അംശകന്‍, ബലിശിഷ്ടം, വിചാരണ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean