മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

contrast Edit
    താരതമ്യപ്പെടുത്തി വ്യത്യാസം കാണിക്കുക, ഒത്തു നോക്കക


contrast Edit
Noun
    the opposition or dissimilarity of things that are compared
eg: in contrast to


contrast Edit
Noun
    the opposition or dissimilarity of things that are compared
eg: by contrast


contrast Edit
Noun
    the act of distinguishing by comparing differences


contrast Edit
Noun
    a conceptual separation or distinction


contrast Edit
Noun
    the perceptual effect of the juxtaposition of very different colors


contrast Edit
Noun
    the range of optical density and tone on a photographic negative or print (or the extent to which adjacent areas on a television screen differ in brightness)


contrast Edit
Verb
    put in opposition to show or emphasize differences
eg: The middle school teacher contrasted her best student's work with that of her weakest student


contrast Edit
Verb
    to show differences when compared; be different
eg: the students contrast considerably in their artistic abilities


Entries from Olam Open Database

Contrast(noun)::
    അന്തരം,
    താരതമ്യം,
    വൈപരീത്യം,
    വ്യത്യാസം,
    താരതമ്യപഠനം,
    കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മോണിട്ടറില്‍ തെളിയുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ക്ക്‌ തീവ്രത കൂട്ടാനും കുറക്കാനും കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനം,
Contrast(verb)::
    വിരുദ്ധമായിരിക്കുക,
    ഭേദം കാട്ടുക,
    വ്യത്യാസം കാണിക്കുക,
    ഒത്തുനോക്കുക,
    തുലനപ്പെട്‌ത്തുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആവ്, ഫേനാഗ്രം, ഭംഗരേധം, ചന്ത, വിഭ്രമം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean