മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

constipate Edit
    മലബന്ധം വരുത്തുക


constipate Edit
Verb
    impede with a clog or as if with a clog
eg: My mind is constipated today


constipate Edit
Verb
    cause to be constipated
eg: These foods tend to constipate you


Entries from Olam Open Database

Constipate(verb)::
    മലബന്ധം വരുത്തുക,
    നിയന്ത്രിക്കുക,
    അടക്കിനിര്‍ത്തുക,
    മലബന്ധമുണ്ടാക്കുക,
    തടസ്സം വരുത്തുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bosom, അര്‍ത്ഥദ, അഗ്രപേയം, അജപന്‍, ഉച്ചമാളന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean