മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

consistent Edit
    നിബിഡമായ, സാന്ദ്രമായ, ചേര്‍ച്ചയുള്ള


consistent Edit
Adjective
    (sometimes followed by 'with') in agreement or consistent or reliable
eg: testimony consistent with the known facts


consistent Edit
Adjective
    (sometimes followed by 'with') in agreement or consistent or reliable
eg: I have decided that the course of conduct which I am following is consistent with my sense of responsibility as president in time of war


consistent Edit
Adjective
    capable of being reproduced


consistent Edit
Adjective
    marked by an orderly, logical, and aesthetically consistent relation of parts


consistent Edit
Adjective
    the same throughout in structure or composition
eg: bituminous coal is often treated as a consistent and homogeneous product


Consistent
    സല്‍


Entries from Olam Open Database

Consistent(adjective)::
    നിബിഡമായ,
    സാന്ദ്രമായ,
    ചേര്‍ച്ചയുള്ള,
    ഒരേ മാതിരിയുള്ള,
    പൊരുത്തമുള്ള,
    അചപലമായ,
    വിശ്വാസപ്രകാരം നടക്കുന്ന,
    സ്ഥിരമായ,
    ആശയത്തിലും പ്രവൃത്തിയിലും ഒത്തു പോകുന്ന,
    സ്ഥിരം,
    മാറ്റമില്ലാത്ത,
    പൊരുത്തമുള്ള,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആന്തര്‍ഗേഹികആന്തഗേഹിക, ബ്രഹ്മകള്‍, വിഭേദം, അഘോര, ഉള്ളം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean