മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

consecution Edit
    സംഭവപരമ്പര, യുക്ത്യധി,്ഠിതമായ നൈരന്തര്യം


Entries from Olam Open Database

Consecution(noun)::
    സംഭവ പരമ്പര,
    യുക്ത്യധിഷ്‌ടഠിതമായ നൈരന്തര്യം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഭര്‍മ്മണ്യം, ചൂറല്‍, വ്യാപൃതന്‍, അവായം, അനന്യത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean