മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

conrol panel Edit
    ഒരു കംപ്യൂട്ടര്‍ സംവിധാനം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഘടകങ്ങള്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അശ്മകന്‍, അന്തസ്സംജ്ഞ, പ്രണിപാതി, ചുവക്കുക, അഭിഘാരം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean