മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

conrol panel Edit
    ഒരു കംപ്യൂട്ടര്‍ സംവിധാനം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഘടകങ്ങള്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അമന്യു, വിജാരണം, മിഥസ്സന്ദര്‍ശനം, അശ്വകന്ദം, ആല്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean