മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

concourse Edit
    നദീസംഗമം, പുരുഷാരം


concourse Edit
Noun
    a large gathering of people


concourse Edit
Noun
    a wide hallway in a building where people can walk


concourse Edit
Noun
    a coming together of people


Entries from Olam Open Database

Concourse(noun)::
    നദീസംഗമം കൂടിച്ചേര്‍ന്നുള്ള ഒഴുക്ക്‌,
    നദീസംഗമം,
    പുരുഷാരം,
    ജനക്കൂട്ടം,
    തിക്കിത്തിരക്ക്‌,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ preach, അടപൊതിയന്‍, അണശി, അദൃശ്യകരണം, കരിദാരകം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean