മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

compulsion Edit
    ബലപ്രയോഗം, നിര്‍ബന്ധപ്രേരണം, ഹേമം


compulsion Edit
Noun
    an urge to do or say something that might be better left undone or unsaid
eg: he felt a compulsion to babble on about the accident


compulsion Edit
Noun
    an irrational motive for performing trivial or repetitive actions, even against your will
eg: her compulsion to wash her hands repeatedly


compulsion Edit
Noun
    using force to cause something to occur
eg: though pressed into rugby under compulsion I began to enjoy the game


Compulsion
    ഹേമം


Entries from Olam Open Database

Compulsion()::
    ബലപ്രയോഗം,
    നിര്‍ബ്ബന്ധം,
    നിര്‍ബ്ബന്ധിപ്പിക്കല്‍,
    നിര്‍ബന്ധപ്രരണ,
    തന്റെ സാധാരണ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക്‌ വിപരീതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനുള്ള അദമ്യമായ ഉള്‍പ്രരണ,
Compulsion(noun)::
    സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്തല്‍,
    ബലപ്രയോഗം,
    ഹേമം,
    നിര്‍ബന്ധം,
    അപ്രതിരോധ്യമായ ബലപ്രയോഗം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ eugenic, kilkhoz, parkinson's disease, partisanship, അംഗുഷ്ഠാസം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean