മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

composite Edit
adjective
    വിവിധാംശനിര്‍മ്മിതമായ, വേര്‍തിരിച്ചു കാണാവുന്ന


composite Edit
Noun
    a conceptual whole made up of complicated and related parts


composite Edit
Noun
    considered the most highly evolved dicotyledonous plants, characterized by florets arranged in dense heads that resemble single flowers


composite Edit
adjective
    വിവിധ ഘടകങ്ങള്‍ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ, സമ്മിശ്രമായ
    consisting of separate interconnected parts


composite Edit
Adjective
    of or relating to or belonging to the plant family Compositae


Entries from Olam Open Database

Composite(adjective)::
    വിവിധാംശനിര്‍മ്മിതമായ,
    വേര്‍തിരിച്ചു കാണാവുന്ന,
    വിവിധ ഘടകങ്ങള്‍ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ,
    സമ്മിശ്രമായ,
    മിശ്രമായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മഗദേശന്‍, ഛായാതനയന്‍, മാറ്റി, ഉപസ്ഥിതി, ഉദ്രം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean