മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

compensate Edit
    നഷ്ടപരിഹാരം ചെയ്യുക, പകരം കൊടുക്കുക


compensate Edit
Verb
    adjust for


compensate Edit
Verb
    make amends for; pay compensation for
eg: She was compensated for the loss of her arm in the accident


compensate Edit
Verb
    make up for shortcomings or a feeling of inferiority by exaggerating good qualities
eg: he is compensating for being a bad father


compensate Edit
Verb
    make reparations or amends for


compensate Edit
Verb
    do or give something to somebody in return


compensate Edit
Verb
    make payment to; compensate


Entries from Olam Open Database

Compensate()::
    പകരം കൊടുക്കുക,
    പരിഹാരം ചെയ്യുക,
    നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കുക,
Compensate(noun)::
    പകരം കൊടുക്കല്‍,
    നഷ്ടം നികത്തുക,
Compensate(verb)::
    നഷ്‌ടപരിഹാരം ചെയ്യുക,
    പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുക,
    കുറവു തീര്‍ക്കുക,
    പ്രതിഫലം നല്‍കുക,
    പാരിതോഷികമായി കൊടുക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ alpha, മണിത്തയ്യലാല്‍, അഥര്‍വ്വവിത്ത്, ബ്രഹ്മലോകം, മുഴുക്കുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean