മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

communion Edit
    ഹൃദയസംവാദം, സംസര്‍ഗം, ആശയവിനിമയം


communion Edit
Noun
    sharing thoughts and feelings


communion Edit
Noun
    (Christianity) a group of Christians with a common religious faith who practice the same rites


Communion Edit
Noun
    the act of participating in the celebration of the Eucharist
eg: the governor took Communion with the rest of the congregation


Entries from Olam Open Database

Communion(noun)::
    ഹൃദയസംവാദം,
    സംസര്‍ഗം,
    ആശയവിനിമയം,
    ഒരേ വിശ്വാസാചാരങ്ങളുള്ള സമുദായം,
    ഇടപാട്‌,
    പങ്കുവയ്‌ക്കല്‍,
    സമ്പ്രദാനം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ asymptote, ഭാസ്വര, വര്‍ദ്ധക, വൈനയികം, മൂക്കുപാലം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean