മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

combing Edit
    മുടി ചീകല്‍
    The act of drawing a comb through hair


combing Edit
Noun
    the act of drawing a comb through hair


Entries from Olam Open Database

Combing()::
    ചീപ്പിടല്‍,
    ചീകല്‍,
Combing(noun)::
    കേശപ്രസാധനം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ chalet, cliff, cosmetic, raisin, ആരാടിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean