മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

collusion Edit
    പ്രത്യക്ഷശത്രുക്കളുടെ രഹസ്യധാരണ, ഗൂഢാലോചന


collusion Edit
Noun
    secret agreement


collusion Edit
Noun
    agreement on a secret plot


Entries from Olam Open Database

Collusion(noun)::
    വഞ്ചനയ്ക്കായുളള കൂട്ടുകെട്ട്,
    രഹസ്യാലോചന,
    ഗൂഢാലോചന,
    യോജിച്ചുള്ള ചതിപ്രയോഗം,
    പ്രത്യക്ഷശഥ്രുക്കളുടെ രഹസ്യധാരണ,
    ഗൂഢാലോചന,
    കൂട്ടുകള്ളപ്രയോഗം,
    വഞ്ചനയ്‌ക്കായുള്ള കൂട്ട്‌കെട്ട്‌,
    കൂട്ടുവഞ്ചന,
    വഞ്ചനയ്‌ക്കായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്‌,
    ദുഷ്‌കൂറ്‌,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ irremovable, quean, stentor, അവരഹസ, അപമൂര്‍ത്തകളേബര


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean