മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

collar Edit
    കഴുത്തു പട്ട, കുപ്പായക്കഴുത്ത്


collar Edit
Noun
    a band that fits around the neck and is usually folded over


collar Edit
Noun
    (zoology) an encircling band or marking around the neck of any animal


collar Edit
Noun
    anything worn or placed about the neck
eg: the thief was forced to wear a heavy wooden collar


collar Edit
Noun
    anything worn or placed about the neck
eg: a collar of flowers was placed about the neck of the winning horse


collar Edit
Noun
    a short ring fastened over a rod or shaft to limit, guide, or secure a machine part


collar Edit
Noun
    the stitching that forms the rim of a shoe or boot


collar Edit
Noun
    a band of leather or rope that is placed around an animal's neck as a harness or to identify it


collar Edit
Noun
    necklace that fits tightly around a woman's neck


collar Edit
Noun
    a figurative restraint
eg: asked for a collar on program trading in the stock market


collar Edit
Noun
    the act of apprehending (especially apprehending a criminal)
eg: the policeman on the beat got credit for the collar


collar Edit
Verb
    take into custody


collar Edit
Verb
    seize by the neck or collar


collar Edit
Verb
    furnish with a collar
eg: collar the dog


Entries from Olam Open Database

Collar()::
    കണ്‌ഠപാശം,
    തോല്‍പ്പട്ട,
    കോളര്‍,
    പട്ടിയുടെ കഴുത്തിലിടുന്ന തോല്‍പ്പട്ട,
Collar(noun)::
    കോളര്‍,
    കുപ്പായക്കഴുത്ത്‌,
    കഴുത്തിലെ പട്ട,
    കണ്‌ഠാഭരണം,
    പട്ടിയുടെ കഴുത്തിലിടുന്ന,
    കഴുത്തുപട്ട,
Collar(verb)::
    പിടലിക്കു പിടികൂടുക,
    കോളറില്‍ പിടിച്ചു നിര്‍ത്തുക,
    പിടിച്ചെടുത്തു സ്വന്തമാക്കുക,
    കുപ്പായക്കഴുത്ത്,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ impersonal, laugh, neutron, ആരുയിര്‍, വാമഭാഗം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean