മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

cogitate Edit
    ചിന്തിക്കുക, ആലോചിക്കുക


cogitate Edit
Verb
    consider carefully and deeply; reflect upon; turn over in one's mind


cogitate Edit
Verb
    use or exercise the mind or one's power of reason in order to make inferences, decisions, or arrive at a solution or judgments


Entries from Olam Open Database

Cogitate(verb)::
    ചിന്തിക്കുക,
    ആലോചിക്കുക,
    നിരൂപിക്കുക,
    പരിചിന്തിക്കുക,
    ഗഹനമായി ചിന്തിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ endorse, maw, suborn, ഒല്ലാടി, വടവ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean