മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

coffer Edit
    പണപ്പെട്ടി, ധനകോശം


coffer Edit
Noun
    an ornamental sunken panel in a ceiling or dome


coffer Edit
Noun
    a chest especially for storing valuables


Entries from Olam Open Database

Coffer(noun)::
    ഭണ്‌ഡാരം,
    ട്രഷറി,
    പണപ്പെട്ടി,
    ആധാരപ്പെട്ടി,
    പെട്ടി,
    ചെല്ലം,
    മച്ചുപാത്തി,
    ശവപ്പെട്ടി,
Coffer(verb)::
    ശവപ്പെട്ടിയില്‍ ആക്കുക,
    കിടത്തുക,
    നിധിപേടകം,
    ആഭരണപ്പെട്ടി,
    നിധി സൂക്ഷിക്കാനുള്ള പെട്ടി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ livestock, slatter, അകാഹല, അധിസൃന്ദം, ചരിവായി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean