മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

cockle Edit
    ചുരുക്കുക, ചുളുക്കുക


cockle Edit
    ഒരു വയസ്സിലധഇകം പ്രായമില്ലാത്ത പൂവന്‍ കോഴി


cockle Edit
    നെരിപ്പോട്, തീച്ചൂള്ള


cockle Edit
Noun
    common edible European bivalve


cockle Edit
Noun
    common edible, burrowing European bivalve mollusk that has a strong, rounded shell with radiating ribs


cockle Edit
Verb
    stir up (water) so as to form ripples


cockle Edit
Verb
    to gather something into small wrinkles or folds


Entries from Olam Open Database

Cockle()::
    നെരിപ്പോട്‌,
Cockle(noun)::
    തീച്ചൂള,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ sustenance, വസൂലാക്കുക, മുണ്ഡഫലം, അദൃഷ്ടപൂര്‍വ്വ, ഉദ്ഭൂതി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean