മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

cob Edit
    സവാരിക്കുതിര, ആണരയനം


cob Edit
Noun
    nut of any of several trees of the genus Corylus


cob Edit
Noun
    stocky short-legged harness horse


cob Edit
Noun
    white gull having a black back and wings


cob Edit
Noun
    adult male swan


Entries from Olam Open Database

Cob(noun)::
    ഉരുണ്ട അപ്പം,
    ആണ്‍അരയന്നം,
    വൈക്കോല്‍ ചേര്‍ത്ത കളിമണ്ണു കൂട്ട്‌,
    ഭിത്തിമണ്ണുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനുപയോഗിക്കുന്ന ചെളിമണ്ണും ചരലും വയ്‌ക്കോലും ചേര്‍ന്ന മിശ്രിതം,
    സവാരിക്കുതിര,
    ആണരയന്നം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഗ്രചര്‍വ്വണകം, ബിഡാലകം, ചീകീട്, മഞ്ചം, അവശാരി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean