മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

co ordinate Edit
    സമാനമായ, സമനിലയിലിരിക്കുന്ന, തുല്യപ്രധാന്യമുളള


coordinate Edit
Verb
    bring order and organization to


coordinate Edit
Verb
    bring into common action, movement, or condition
eg: coordinate the painters, masons, and plumbers


coordinate Edit
Verb
    bring into common action, movement, or condition
eg: coordinate his actions with that of his colleagues


coordinate Edit
Verb
    bring into common action, movement, or condition
eg: coordinate our efforts


coordinate Edit
Verb
    bring (components or parts) into proper or desirable coordination correlation


coordinate Edit
Verb
    be co-ordinated
eg: These activities coordinate well


coordinate Edit
Noun
    a number that identifies a position relative to an axis


coordinate Edit
Adjective
    of equal importance, rank, or degree


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ leaven, swop, ആഭീരം, മാനവി, ഗൗരി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean