മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

cluster Edit
    ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുക, കുലകളായി വളര്‍ത്തുക
    (verb) Come together as in a, cluster or flock


cluster Edit
    കുല, കൂട്ടം, കറ്റ


cluster Edit
Noun
    a grouping of a number of similar things
eg: a cluster of admirers


cluster Edit
Noun
    (computing) a basic unit of storage on a disk drive, usually occupying one or more sectors


cluster Edit
Verb
    come together as in a cluster or flock


cluster Edit
Verb
    gather or cause to gather into a cluster


Entries from Olam Open Database

Cluster()::
    കൊത്ത്‌,
    ശേഖരം,
Cluster(noun)::
    ചെറിയ ജനസമൂഹം,
    പുരുഷാരം,
    കുല,
    കൂട്ടം,
    കറ്റ,
    സമൂഹം,
    ഗണം,
    വൃന്ദം,
    സംഘം,
Cluster(verb)::
    കൂട്ടം കൂടുക,
    കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുക,
    കുലയായി കെട്ടുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ chemosynthesis, ഇക്ഷുപാകം, ആകലനം, കാന്തം, തെളിതാര


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean