മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

clumsily Edit
    വിരൂപമായി, അഭംഗിയായി


clumsily Edit
Adverb
    in a clumsy manner
eg: he snatched the bills clumsily


Entries from Olam Open Database

Clumsily(adjective)::
    വിരൂപമായ,
    അഭംഗിയായി,
    വിരൂപമായി,
    വിലക്ഷണമായി,
    വികൃതമായി,
    പ്രാകൃതമായി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ പ്രസ്ഥാപം, ഭോഗപാലന്‍, മയില്‍പ്പേട, മായികം, ഉദസ്ര


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean