മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

cliff Edit
    കിഴുക്കാംതൂക്കായ


cliff Edit
Noun
    a steep high face of rock
eg: he stood on a high cliff overlooking the town


Entries from Olam Open Database

Cliff(adjective)::
    കിഴുക്കാംതൂക്കായ പാറ,
    മലയുടെ കിഴുക്കാംതൂക്കായ ഭാഗം,
    കിഴുക്കാംതൂക്കായ മലഞ്ചെരിവ്,
    കുത്തനെയുള്ള,
Cliff(noun)::
    കിഴുക്കാംതൂക്കായ മലഞ്ചെരിവ്‌,
    തൂക്കാംപാറ,
    കിഴുക്കാന്‍ തൂക്കായ മലഞ്ചെരിവ്‌,
    പാറ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ compulsion, മണുമണുക്കുക, അപഹാരനാഥന്‍, അഗ്രരേഖ, ഇകല്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean