മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

clearance Edit
    നീക്കല്‍, വെടിപ്പാക്കല്‍


clearance Edit
Noun
    the distance by which one thing clears another; the space between them


clearance Edit
Noun
    vertical space available to allow easy passage under something


clearance Edit
Noun
    permission to proceed
eg: the plane was given clearance to land


Entries from Olam Open Database

Clearance()::
    വൃത്തിയാക്കല്‍,
    തടസ്സം നീക്കല്‍,
    തെളിക്കല്‍,
Clearance(noun)::
    ചെക്കുപാസാക്കല്‍,
    വിശ്വസിച്ച്‌ രഹസ്യവിവരങ്ങള്‍ കൈമാറാന്‍ യോഗ്യമാണെന്ന്‌ ഔദ്യോഗിക തീരുമാനം,
    കടംവീട്ടല്‍,
    കാടു തെളിക്കല്‍,
Clearance(verb)::
    കുടിയൊഴിപ്പിക്കല്‍,
    നീക്കല്‍,
    വെടിപ്പാക്കല്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ precursor, അഭിവൃത്ത, മുറ്റ്, മെരുക്കുക, അല്പകാലം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean