മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

clarion Edit
    കാഹളം, കാഹളശബ്ദം


clarion Edit
Adjective
    loud and clear
eg: a clarion call


clarion Edit
Noun
    a medieval brass instrument with a clear shrill tone


clarion Edit
Verb
    blow the clarion


clarion Edit
Verb
    proclaim on, or as if on, a clarion


Entries from Olam Open Database

Clarion(adjective)::
    സ്‌പഷടമായ,
    മുഴക്കമുള്ള,
    ആവേശം പകരുന്ന,
Clarion(noun)::
    കാഹളം,
    കാഹളശബ്‌ദം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ contumacious, mace, ആവേഷ്ടനം, മുകന്ദകം, മേല്‍മണിയം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean