മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

claque Edit
noun
    നടന്മാരെയോ പ്രസംഗകരെയോ കൈകൊട്ടി അഭിനന്ദിക്കുന്നതിന് ചട്ടം കെട്ടി നറുത്തിയിരിക്കുന്ന ആളുകള്‍


claque Edit
Noun
    a group of followers hired to applaud at a performance


Entries from Olam Open Database

Claque(noun)::
    നടന്‍മാരെയോ പ്രസംഗകരെയോ കൈകൊട്ടി അഭിനന്ദിക്കുന്നതിന്‍ നിര്‍ത്തിയിരിക്കുന്ന ആളുകള്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ limekilnlimekiln, അഭ്യവഹാര്യം, ഭാഗക്കാര്‍, ചുടലച്ചാത്തന്‍, ഛേകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean