മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

clamp Edit
    സയോജക ബന്ധം, പട്ട


clamp Edit
Verb
    fasten or fix with a clamp
eg: clamp the chair together until the glue has hardened


clamp Edit
Verb
    impose or inflict forcefully
eg: The military government clamped a curfew onto the capital


clamp Edit
Noun
    a device (generally used by carpenters) that holds things firmly together


Entries from Olam Open Database

Clamp()::
    കെട്ട്,
    സാധനങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ ബന്ധിപ്പിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന തടി അല്ലെങ്കില്‍ ലോഹദണ്ഡ്,
    വസ്തുക്കള്‍ പിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഏതെങ്കിലും ഉപകരണം,
    ക്ലാന്പ്,
    ബലമായി ചവുട്ടിയുള്ള നടത്തം,
Clamp(noun)::
    ക്ലാമ്പ്‌,
    ഇറുക്കിപ്പിടിക്കുന്ന സാധനം,
    സംയോജകബന്ധം,
    പട്ട,
    കെട്ട്‌,
    കീലകം,
    പാദാഘാദം,
Clamp(verb)::
    അമര്‍ത്തിപ്പിടിക്കുക,
    പട്ടയിട്ടുറപ്പിക്കുക,
    കീലകം കൊണ്ട്‌ ബന്ധിക്കുക,
    അമര്‍ത്തിപിടിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ demolish, അചലതനയ, അനമ്പത്തുപരിഷ, അംഗാരകം, ഇടവിടാതെ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean