മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

cite Edit
    ഉദ്ധരിക്കുക, തെളിവു ഹാജരാക്കുക, പ്രമാണം ഉദ്ധരിക്കുക


cite Edit
Verb
    make reference to


cite Edit
Verb
    commend
eg: he was cited for his outstanding achievements


cite Edit
Verb
    refer to


cite Edit
Verb
    repeat a passage from


cite Edit
Verb
    refer to for illustration or proof


cite Edit
Verb
    advance evidence for


cite Edit
Verb
    call in an official matter, such as to attend court


cite Edit
Noun
    a short note recognizing a source of information or of a quoted passage


Entries from Olam Open Database

Cite(verb)::
    കോടതിയില്‍ വരുത്തുക,
    എടുത്തെഴുതുക,
    ഉദ്ധരിക്കുക,
    തെളിവു ഹാജരാക്കുക,
    പ്രമാണം ഉദ്ധരിക്കുക,
    എടുത്തുപറയുക,
    എടുത്തെഴുത്തുക,
    ഉദാഹരിക്കുക,
    തെളിവായി ഹാജരാക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ luscious, അബാല, ഇങ്ങത്തേ, അഷ്ടാംഗഹൃദയം, അലയുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean