മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

cinerama Edit
noun
    ത്രിമാന പ്രതീതിയുളവാക്കുന്ന ചലച്ചിത്രം
    a wide-screen process using three adjacent, synchronized cameras for photographing and three corresponding projectors for showing the film.


Entries from Olam Open Database

Cinerama(noun)::
    ത്രിമാനപ്രതീതിയുളവാക്കുന്ന ചലച്ചിത്രം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hoyden, odious, ആശുകോപി, ഇല്ലറ, ചേര്‍മങ്ങലം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean