മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

chuck Edit
    തട്ടുക, താടിയില്‍ തടവുക


chuck Edit
Verb
    throw carelessly
eg: chuck the ball


chuck Edit
Verb
    throw away
eg: Chuck these old notes


chuck Edit
Verb
    pat or squeeze fondly or playfully, especially under the chin


chuck Edit
Verb
    eject the contents of the stomach through the mouth


chuck Edit
Noun
    informal term for a meal


chuck Edit
Noun
    the part of a forequarter from the neck to the ribs and including the shoulder blade


chuck Edit
Noun
    a holding device consisting of adjustable jaws that center a workpiece in a lathe or center a tool in a drill


Entries from Olam Open Database

Chuck(noun)::
    താടിയില്‍ തലോടുക,
    തടകല്‍,
    പനട്ടല്‍,
    കുക്കുടശബ്‌ദം,
Chuck(verb)::
    തട്ടുക,
    തടവുക,
    വലിച്ചെറിയുക,
    എറിഞ്ഞു കളയുക,
    വെറുപ്പോടെ വലിച്ചെറിയുക,
    പുറത്താക്കല്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ faint, sex-starved, twinge, അജതനയ, അംഗാരവര്‍ണ്ണന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean