മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

chromite Edit
    ക്രോമിതം


chromite Edit
Noun
    a brownish-black mineral; the major source of chromium


Entries from Olam Open Database

Chromite()::
    ക്രാമിതം,
Chromite(noun)::
    ക്രാമിയമുള്ള ലോഹം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ വിധി, പാശ്യ, ക്ഷുധാതുര, ധ്വജയഷ്ടി, vice


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean