മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

choral Edit
    താണലയത്തില്‍ താളം ഒപ്പിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ള ഗാനം


choral Edit
Adjective
    related to or written for or performed by a chorus or choir
eg: choral composition


choral Edit
Adjective
    related to or written for or performed by a chorus or choir
eg: choral ensemble


choral Edit
Noun
    a stately Protestant (especially Lutheran) hymn tune


Entries from Olam Open Database

Choral(adjective)::
    താണ ലയത്തില്‍ താളമൊപ്പിച്ചു രചിച്ച്‌ ഗായകസംഘം പാടുന്ന ഗാനത്തെ സംബന്ധിച്ച,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഭോഗശീല, ഒടുക്കുക, അജിനം, പുലച്ചി, ഏത്യ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean