മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

choice Edit
    തിരഞ്ഞെടുക്കല്‍,. വരിക്കല്‍


choice Edit
Noun
    the person or thing chosen or selected


choice Edit
Noun
    the act of choosing or selecting
eg: your choice of colors was unfortunate


choice Edit
Noun
    one of a number of things from which only one can be chosen
eg: my only choice is to refuse


choice Edit
Adjective
    of superior grade
eg: choice wines


choice Edit
Adjective
    appealing to refined taste
eg: choice wine


Entries from Olam Open Database

Choice(noun)::
    വരണസ്വാതന്ത്യ്രം,
    പ്രഥമഗണന,
    തിരഞ്ഞെടുത്ത വസ്‌തു,
    ഉത്തമഭാഗം,
    തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശമോ അവസരമോ,
Choice(verb)::
    തിരഞ്ഞെടുക്കല്‍,
    വരിക്കല്‍,
    തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വസ്തു,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cupidity, knuckle, regiment, spile, അക്ഷരതൂലിക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean