മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

chip Edit
    നുറുക്കുക, ചെത്തിക്കുറയ്ക്കുക


chip Edit
Noun
    a small fragment of something broken off from the whole


chip Edit
Noun
    a triangular wooden float attached to the end of a log line


chip Edit
Noun
    a piece of dried bovine dung


chip Edit
Noun
    a thin crisp slice of potato fried in deep fat


chip Edit
Noun
    a mark left after a small piece has been chopped or broken off of something


chip Edit
Noun
    a small disk-shaped counter used to represent money when gambling


chip Edit
Noun
    electronic equipment consisting of a small crystal of a silicon semiconductor fabricated to carry out a number of electronic functions in an integrated circuit


chip Edit
Noun
    (golf) a low running approach shot


chip Edit
Noun
    the act of chipping something


chip Edit
Verb
    break off (a piece from a whole)
eg: Her tooth chipped


chip Edit
Verb
    cut a nick into


chip Edit
Verb
    play a chip shot


chip Edit
Verb
    form by chipping
eg: They chipped their names in the stone


chip Edit
Verb
    break a small piece off from
eg: chip the glass


chip Edit
Verb
    break a small piece off from
eg: chip a tooth


chip
    വിദലം


Entries from Olam Open Database

Chip()::
    പാത്രത്തിലും തടിയിലും മറ്റും ഒരു ചെറിയ തുണ്ട് അടര്‍ന്നു പോയ ഭാഗം,
    ഉരുളക്കിഴങ്ങ്,
    ചെറുകഷണങ്ങളായി വെട്ടുക,
    പൂളുക,
    ചെത്തിക്കുറയ്‌ക്കു,
Chip(noun)::
    കഷണം,
    പാത്രത്തിലും തടിയിലും മറ്റും ഒരു ചെറിയ തുണ്ട്‌ അടര്‍ന്നു പോയ ഭാഗം,
    അതിസൂക്ഷ്‌മമായ ഇലക്‌ട്രാണിക്‌ സര്‍ക്യൂട്ട്‌ ഉള്ളതും സിലിക്കണ്‍ തരികള്‍കൊണ്ട്‌ നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്നതുമായ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഒരു സംവിധാനം,
Chip(verb)::
    പൊട്ടിപ്പോവുക,
    ചെറിയ തുണ്ട്‌ ചെത്തി അടര്‍ത്തുക,
    ചെത്തുക,
    നുറുക്കുക,
    ഖണ്‌ഡിക്കുക,
    നുറക്കുക,
    തുണ്ടുകളാക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ animate, espresso, quince, അപാംഗ, അഗ്നിനക്ഷത്രം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean