മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

chillum Edit
    ഹുക്ക, ചിലുമ്പി


Entries from Olam Open Database

Chillum(noun)::
    ഹുക്ക,
    ചിലുമ്പി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ monazite, spile, അനുമന്താ, ചേടി, മാറാപ്പ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean