മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

chemosynthesis Edit
noun
    നിര്‍ജ്ജീവ സംയുക്തങ്ങളില്‍ നിന്നും സൂര്യപ്രകാശരഹിതാവസ്ഥയില്‍ കാര്‍ബൊഹൈഡ്രേറ്റുകളുടെ രൂപം കൊള്ളല്‍


chemosynthesis Edit
Noun
    synthesis of carbohydrate from carbon dioxide and water; limited to certain bacteria and fungi


Entries from Olam Open Database

Chemosynthesis()::
    നിര്‍ജ്ജീവസംയുക്തങ്ങളില്‍നിന്നും സൂര്യപ്രകാശരഹിതാവസ്ഥയില്‍ കാര്‍ബൊ ഹൈടഡ്രറ്റുകള്‍ രൂപം കൊള്ളല്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഇറന്ത, യമാന്തകന്‍, വാമം, മര്‍ദ്ദമാപിനി, മുദ്രയരക്ക്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean