മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

cheetah Edit
    ചെമ്പുലി


cheetah Edit
Noun
    long-legged spotted cat of Africa and southwestern Asia having nonretractile claws; the swiftest mammal; can be trained to run down game


Entries from Olam Open Database

Cheetah(noun)::
    ചെമ്പുലി,
    ഇളം മഞ്ഞ നിറവും കറുത്ത പുള്ളികളുമുള്ള ഒരു തരം പുള്ളിപ്പുലി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ obsolete, അടവഴി, ഇക, ഭല്ലാതകം, വിപരിണത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean