മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

char Edit
    മന്ദം, മന്ദം എരിക്കുക, കരിക്കുക


char Edit
Noun
    a charred substance


char Edit
Noun
    a human female employed to do housework
eg: the char will clean the carpet


char Edit
Noun
    any of several small trout-like fish of the genus Salvelinus


char Edit
Noun
    a beverage made by steeping tea leaves in water


char Edit
Verb
    burn to charcoal
eg: Without a drenching rain, the forest fire will char everything


char Edit
Verb
    burn slightly and superficially so as to affect color
eg: The fire charred the ceiling above the mantelpiece


Entries from Olam Open Database

Char(verb)::
    മന്ദം മന്ദം എരിക്കുക,
    കരിക്കുക,
    കരിക്കാട്ടയാക്കുക,
    മന്ദമന്ദം എരിക്കുക,
    കത്തിച്ച് കരിക്കുക,
    കരിക്കട്ടയാക്കുകഅതുമിതും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക,
    മന്ദംമന്ദം എരിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ lugubrious, waster, ഇണക്കുമുറി, ഭൂജ, അത്യാഹിതം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean