മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

cerebral Edit
    മസ്തിഷ്കപരമായ, ബൗദ്ധികമായ


cerebral Edit
Adjective
    involving intelligence rather than emotions or instinct
eg: a cerebral approach to the problem


cerebral Edit
Adjective
    involving intelligence rather than emotions or instinct
eg: cerebral drama


cerebral Edit
Adjective
    of or relating to the cerebrum or brain
eg: cerebral hemisphere


cerebral Edit
Adjective
    of or relating to the cerebrum or brain
eg: cerebral activity


Entries from Olam Open Database

Cerebral(adjective)::
    മസ്‌തിഷകപരമായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ transcribe, aladdin, ആവാഹം, ഇരിക്കെ, മുണ്ഡകന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean