മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

cenotaph Edit
    മൃതദേഹം മറ്റൊരിടത്ത് അടക്കപ്പെട്ട ഒരാളിനു വേണ്ടിയുള്ള സ്മാരകം


cenotaph Edit
Noun
    a monument built to honor people whose remains are interred elsewhere or whose remains cannot be recovered


Entries from Olam Open Database

Cenotaph(noun)::
    സ്മാരക കുടീരം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cord, ഭഗദത്തന്‍, മാനശാലി, മുനിപുത്രകം, പ്രശ്രബ്ധി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean