മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

celluloid Edit
    ഫിലിമും മറ്റും നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനുപയോഗിക്കുന്ന മുഖ്യഘടകവസ്തു


celluloid Edit
Adjective
    artificial as if portrayed in a film
eg: a novel with flat celluloid characters


celluloid Edit
Noun
    highly flammable substance made from cellulose nitrate and camphor; used in e.g. motion-picture and X-ray film; its use has decreased with the development of nonflammable thermoplastics


celluloid Edit
Noun
    a medium that disseminates moving pictures
eg: theater pieces transferred to celluloid


Entries from Olam Open Database

Celluloid()::
    ഫിലിം,
    ചലച്ചിത്രം,
    ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തു,
Celluloid(noun)::
    ഫിലിമും മറ്റും നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിരുനുപയോഗിക്കുന്ന മുഖ്യഘടകവസ്‌തു,
    ചലചിത്രം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അക്രൂരന്‍, അഹരണീയം, ഭ്രാമരം, വിചിത, മചക്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean